Přehled oborových aplikací pro BricsCAD

 

Přehled zahraničních aplikací pro BricsCAD najdete na stránkách www.bricscad.cz.
Níže uvádíme nejrozšířenější české aplikace pro jednotlivé obory.

Strojírenství:

 • BricsCAD Mechanical - obsahuje přímé 3D modelování, deformační modelování a modelování strojírenských sestav. Obsahuje také rozsáhlou knihovnu standardních strojírenských součástí (profily, šrouby, matice atd.). Vytváření plechových dílů za pomoci intuitivních technik přímého 3D modelování. Pomocí nástrojů pro přímé modelování a používání 3D vazeb můžete pracovat i s plochami bez ohledu na to, zda byly vytvořeny v BricsCADu nebo importovány - stejně jako pracujete s tělesy. V plochách můžete vyřezávat otvory nebo je rušit, zadáním tloušťky můžete z ploch vytvářet tělesa

 • BricsCAD Communicator - volitelný modul pro BricsCAD Pro, BricsCAD Platinum a BricsCAD Mechanical, který zajišťuje vysoce kvalitní výměnu 3D dat všech základních CAD formátů. Modul usnadňuje import a export 3D dat obecných formátů (jako např. STEP a IGES), nativního formátu MCAD (např. CATIA, Inventor, SolidWorks) a formátů specifických pro další návrhové systémy.
   

 • TDS-TECHNIK - oblíbená strojírenská aplikace od společnosti TDS. Na našem trhu v zastoupení TPV group s.r.o. 
  Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují se systémem BricsCAD. Odstraňuje mnoho rutinní práce konstruktéra a poskytuje řadu nových možností, které výrazně zvýší produktivitu při práci s výkresovou dokumentací.

Architektura a stavařina, silnice, vodovody:

 • BricsCAD BIM - v jednom 3D pracovním prostředí můžete postupovat od konceptu k detailní výkresové dokumentaci. S BricsCAD BIM můžete procházet všemi etapami návrhu a správy, nepotřebujete žádný další software. Koncepční přístup umožňuje plynulý vývoj modelu až k plnému BIM projektu. Vypracujete projekt do požadovaných podrobností a připojíte data z databází. Ze 3D modelu lze generovat profesní 2D výkresovou dokumentaci. Nástroje pro modelování sloupů, nosníků a dalších přímých prvků. Knihovny profilů BricsCAD BIM umožňují modelovat ohyby, připojení T a vyústky. Opakované činnosti lze automatizovat nástroji řízenými umělou inteligencí. BIM modely lze sdílet se všemi profesemi v celé oblasti AEC. Stavební materiály a skladby materiálů jsou uloženy přímo v databázi projektu. Služba Bricsys 24/7 umožňuje na projektech spolupracovat v cloudu.
   

 • RoadPAC - systém RoadPAC je výkonný systém pro automatizované projektování silnic a dálnic. RoadPAC umožňuje modelovat silniční trasu, silniční těleso, včetně bilance zemních prací a výpočtu vytyčovacích prvků. Vedle numerických výsledků je možné vytvářet grafické přílohy typu osa, podélný profil, příčné řezy, úplná situace, perspektivy a hmotnice.
   

 • KanVOD - systém KanVOD je výkonný systém pro automatizované projektování stok a vodovodů resp. podzemních liniových staveb obecně, odvodnění silnic a dálnic a potrubních vedení. KanVOD umožňuje modelovat stoku, vodovod či jiné potrubí. Vedle numerických výsledků lze vytvářet grafické přílohy (výkresy) typu situace, podélný profil, příčné řezy, skladbu šachet, úplný model v 3D atd.

Geodézie:

 • GeoWin - je geodetická nadstavba BricsCADu Pro nebo Platinum, určená k vytváření obsahu účelových map velkých měřítek a nebo stavebních plánů pro rekonstrukce. GeoWin umožňuje uživateli vytvářet, či udržovat účelové mapy od map pro projektové účely po základní mapy závodu nebo technické mapy měst. Program má rozsáhlé možnosti jak v oblasti vstupů a výstupů, tak v oblasti editace již vytvořených objektů. Program GeoWin rovněž řeší oblast technické dokumentace k mapě. GeoWin rovněž umožňuje vytvářet stavební plány pro rekonstrukce na základě geodeticky měřených dat, kreslit zdi, vkládat prostupy, okna, dveře...

 • GeoWin-DTM - je digitální model terénu s možností vytvářet trojúhelníkovou síť s povinnými hranami, generovat vrstevnice a podélné nebo příčné profily, či počítat kubatury - jak mezi trojúhelníkovou sítí a srovnávací rovinou, tak mezi dvěmi trojúhelníkovými sítěmi.

 • GeoPol 2019 pro BricsCAD® umožňuje geodetům vytvářet interaktivním i automatizovaným způsobem technické mapy velkých měřítek v souladu s ČSN. Jedná se o rychlý a produktivní nástroj ke tvorbě a údržbě základních map závodů, technických map měst a mapových podkladů pro projektové účely.
  GeoPol 2019 umožňuje provádět zákres 2D/3D všech prvků mapy podle nastavených parametrů kresby. Každé skupině mapových prvků či přímo konkrétnímu typu mapového prvku lze přiřadit jeho grafické vlastnosti, které se automaticky uplatní při zákresu daného prvku do mapy. Struktury definičních souborů umožňují pracovat v různých uživatelských konfiguracích podle typu mapového podkladu – geodetické zakázky.
  GeoPol 2019 umožňuje uživateli pohodlně pracovat se zobrazením podrobného bodového pole včetně rozsáhlých možností jeho úprav. Souřadnicová báze spravuje bodové pole v odděleném seznamu a společně pro libovolný počet mapových podkladů.
  Velmi produktivní je využívání automatizovaných postupů tvorby mapové kresby či vytváření adjustovaných mapových výstupů – mapových listů a projektových podkladů. Program umožňuje bezproblémovou změnu měřítka všech prvků již vytvořené situace a natáčení situace se zachováním orientace mapových značek.
  Uživatelsky konfigurovatelné seznamy mapových prvků přímo ovlivňují podobu menu a dialogů funkcí programu pro vytváření mapové kresby.

TZB:

 • pit-CAD 2018
  je komplexní BIM řešení pro projektování všech oborů TZB. pit-CAD 2018 je nadstavbou platformy BricsCAD V PRO 17 nebo Platinum a zachovává tak hostitelské prostředí, ve kterém je uživatel zběhlý pracovat, a navíc ho obohacuje o BIM prvky pit-CADu. Program je rozdělen do pěti základních oblastí: Vytápění, Vzduchotechnika, Zdravotechnika, Elektro a Stavba (obecný modul).
  pit-CAD disponuje hlavními prvky BIM metody projektování, jako je vytváření přehledného 3D modelu formou konkrétních výrobků s editovatelnými parametry a popisnými informacemi, propojení s dalšími softwary (Excel, pit-FM apod.) a další funkce usnadňující vaše projektování TZB.

  Hlavní funkce pit-CAD:
  - podrobný a přehledný 3D model složený z konkrétních prvků (stěna, okno, zařizovací předměty, potrubí, objekty, tvarovky, symboly)
  - přiřazení popisných informací (vlastností) každého prvku
  - možnost čerpání z internetových knihoven prvků konkrétních výrobců (VDI3805)
  - přehledné výstupy prvků a jejich vlastností do Microsoft Excelu (délky potrubí, typy, tvarovky a jejich vlastnosti apod.)
  - mezinárodně uznávaná klasifikace OmniClass

  V nabídce pit-CAD 2018 jsou tyto moduly TZB
  - Vytápění, cena 23 500 Kč bez DPH
  - Vzduchotechnika, cena 37 500 Kč bez DPH
  - Zdravotechnika, cena 22 500 Kč bez DPH
  - Elektro, cena 27 000 Kč bez DPH
  - Komplet Vytápění + Zdravotechnika, cena 36 000 Kč bez DPH
  - Stavba pro základní model dispozice objektu, ZDARMA ke každému modulu

  Vyžaduje BricsCAD Pro nebo Platinum. Další informace naleznete na stránkách www.pitsoftware.cz.

  pit-CAD obsahuje tyto moduly:

  pit-CAD Vytápění
  Projektování otopných systémů ve 2D i 3D rozměru. pit-CAD Vytápění umožňuje vkládání otopných těles a dalších objektů nebo symbolů otopné soustavy ve vazbě na stavební dispozici. Je řešen tak, aby kompletně pokryl složitá schémata zapojení jednotlivých armatur v oblasti kotle, vytvořil důležité výpisy prvků, délky potrubí, počty zařízení apod. Automaticky napojuje otopná tělesa na rozvody. Objekty a symboly lze vybírat z rozsáhlých knihoven dle různých norem. Všechny objekty otopného systému lze měnit včetně úpravy napojení a popisu nebo vytvářet přehledné výpisy do tabulkového editoru Microsoft Excel.

  pit-CAD Vzduchotechnika
  Projektování technologií vzduchotechniky (přívod, odvod, cirkulace aj.) v objektech ve 2D i 3D rozměru. Disponuje funkcemi automatického napojování vyústek na potrubní síť, dopočty napojení dle rychlosti proudění vzduchu, průtoku nebo dimenze napojení, dále podrobné výpisy prvků včetně jejich vlastností do programu Microsoft Excel a případný import zpět do pit-CAD. Lze také vybírat ze široké nabídky objektů a symbolů vzduchotechniky, včetně několika prvků konkrétních výrobců. Z půdorysu lze vytvářet podrobný výkres schéma.

  pit-CAD Zdravotechnika
  Projektování komplexní zdravotechniky v objektech, tedy rozvody vodovodu, kanalizace a plynu. Modelovat lze ve 3D, kreslit 2D nebo vést oba rozměry zároveň. Obsahuje velmi obsáhlé knihovny objektů, armatur a symbolů pro projektování vody, kanalizace i plynu. Velmi pestrá je především nabídka zařizovacích předmětů a prvků pro projektování bezbariérových prostor, objektů v laboratořích nebo zdravotnických zařízení. Podrobné výpisy do tabulkového editoru Microsoft excel jsou včetně všech vlastností prvků, délek potrubí apod. Modul nabízí také propracované vytváření schéma z již zakresleného půdorysu zdravotechniky.

  pit-CAD Elektro
  Projektování slaboproudé i silnoproudé instalace ve stavebních objektech. pit-CAD Elektro podporuje podrobné kreslení schémat zapojení i dispozičního umístění elektroinstalace. Světla se vkládají ve 2D i 3D zobrazení jedním příkazem do celých místností. Pro slaboproudé rozvody jsou k dispozici rozsáhlé knihovny různého zaměření - strukturovaná kabeláž, akustika, zabezpečení apod. Také zde je možnost podrobných výpisů do programu Microsoft Excel nebo propojení s dalšími softwary (Alpi, Dialux). K dispozici je široká nabídka objektů světel, symbolů dle různých norem nebo jednotlivých elektrických spotřebičů.

  pit-CAD Stavba – ZDARMA ke všem modulům TZB
  Všeobecný modul slouží pro modelování základní dispozice objektu včetně oken a dveří, ale také pro vkládání vybavení v podobě nábytku, zařizovacích předmětů nebo elektrospotřebičů. Slouží také pro základní funkce přípravy a finalizace výkresu/modelu. Obsahuje pestrou nabídku vkládání rámečků, popisů nebo legend s využitím symbolů a objektů z výkresu a další funkce. Další funkcí obecného modulu je propojení s CAFM systémem pit-FM a funkce, jako je vytváření podlaží, místností nebo jejich částí a úplné propojení s pit-FM včetně přenosu dat. Modul Stavba může sloužit také pro rýsování únikových cest dle norem a předpisů.

 • PR721 Standard verze 4.0  - Kreslení vnitřní kanalizace:
  Program pro navrhování svodného potrubí vnitřní kanalizace ze zadaného návrhu tras potrubí nakreslí půdorys a podélné řezy ležaté kanalizace (včetně výpisu potrubí a použitých tvarovek). S721 Standard verze 4.0  - Schémata vnitřní kanalizace:
  Program pro navrhování odpadního a připojovacího potrubí vnitřní kanalizace ze zadaného návrhu stoupaček a tras potrubí v jednotlivých podlažích nakreslí schémata stoupaček kanalizace (včetně nadimenzování potrubí a výpisu potrubí i použitých zařizovacích předmětů). Autorem aplikací  je Ing. Milan Šorm ve spolupráci s projekční firmou Žabička TZB s.r.o.
   


Vzduchotechnika:

 • VzProCAD
  VzProCAD (zatím jen pro BricsCAD V13) je profesionální graficko databázový systém určený pro zpracování úplné projektové dokumentace vzduchotechniky s podporou grafického editoru BricsCAD Pro. Systém podporuje zpracování realizační projektové dokumentace, projektů pro stavební řízení i výběr dodavatele. Další informace najdete na stránkách autora, společnosti ASTRA MS Software s.r.o.

Elektrotechnika:

 • ElProCAD
  ElProCAD je český profesionální, komplexní, graficko databázový systém, který umožňuje návrh a zpracování úplné projektové elektrotechnické dokumentace a to zejména se zaměřením na elektrické instalace staveb. ElProCAD není na trhu žádným nováčkem. První moduly ElProCADu verze 10 byly uvedeny již více než před 10-ti lety a během doby si již získal mnoho spokojených uživatelů.
  Zjednodušeně řečeno se jedná o skupinu grafických nástaveb (modulů), které jsou ovládány společným databázovým prostředím – správcem dokumentace a doplněny univerzálním rozpočtovým systémem. Různé verze ElProCADu jsou určeny různým typům uživatelů s různými nároky a požadavky.
  Nová verze ElProCADu 2.8 přináší zejména výbornou podporu pro projektování sběrnicových systémů a dále již avízovanou možnost 3D kreslení instalačních výkresů. Také prošel strmým vývojem modul ELA – schémata technologických instalací a měření a regulací.
  ElProCAD je koncipován jako výkonný a účelový programový „balík“, jehož hlavními přednostmi jsou komplexnost, uživatelská jednoduchost, pracovní komfort, otevřená architektura a databázová orientace. S jejich pomocí lze nejen velmi rychle a kvalitně navrhnout a zpracovat kompletní projektovou výkresovou dokumentaci, ale pomocí správce dokumentace můžete rovněž provádět i administrativní stránku projektu, vést seznam akcí,
  projektů a výkresů a snadno provádět i archivaci.
  Nedílnou součástí systému jsou databáze. Databáze obsahují jednak technická data jednotlivých elektrotechnických zařízení, která jsou používána k dimenzačním i jiným výpočtům, a také data cenová, která jsou použita ke zpracování specifikací a rozpočtů. Většina datových souborů má
  strukturu označovanou XLS a tedy kompatibilní se systémem EXCEL. Databáze jsou pravidelně aktualizovány a v současné době obsahují více než 250 000 výrobků většiny tuzemských i velkého množství zahraničních výrobců. K údržbě databází systém obsahuje vlastní programové prostředky, které umožňují snadnou práci s daty včetně blokových operací.
  V ceně licence software je dvoudenní školení produktu.
  Autor a prodejce aplikace:
  ASTRA MS Software s.r.o., T.Bati 87, 760 01, Zlín.
   

 • FGVN verze 3.2
  nadstavba AutoCADu / BricsCADu pro návrh VN rozvoden do 25 kV s rozváděči Moeller
  Programový systém FGVN je interaktivní, graficky orientovaný návrhový systém pro automatizovaný návrh VN rozvoden s rozváděči firmy Moeller.

 • D-plan verze 2.2
  nadstavba AutoCADu / BricsCADu pro návrh přípojnicových systémů Moeller do 800 A
  Programový systém D-plan je interaktivní, graficky orientovaný návrhový systém pro návrh zapouzdřených přípojnicových rozvodů do 800 A od firmy Moeller (pro zakreslování prvků přípojnicových rozvodů půdorysné dispozice).

  Obě aplikace jsou volně ke stažení na stránkách výrobce www.moeller-cz.com, v sekci Software. Jsou k dispozici zdarma, jedinou podmínkou je registrace při které je přiděleno licenční číslo. Najdete zde také bližší informace o možnostech nadstaveb a elektronické verze manuálů. V sekci Software - Katalogy přístrojů jsou k dispozici schémata zapojení, rozměrové náčrtky, bloky s čelními pohledy na přístroje značek Felten&Guilleaume, NIKO a Moeller a dále výkresy rozvodnic Global-Line, City-Line od Felten&Guilleaume, vše ve formátech DWG a DXF volně ke stažení.

Další aplikace pro BricsCAD:

 • Na stránkách www.bricsys.cz najdete další aplikace a nástroje celosvětových vývojářů.